Terimler

Açıklama

a/a
a.a.r
Air consignment note
Airport of arrival
Airport of departure
Airway bill
Always safely afloat
a.m.
Amounts
Approx.
ARR
B/L
Booking
Breakdown clause (Of-off-hire clause)
Breaking buik
Brokerage
B.S.
B.S.T.
Bulk
Bulk freight
ca.
c.a.d. (c/d)
c.a.f.
Cargo
Carriage
Carrier
c.o.d.
C.C.
Certificate of Origin
c.+f
c.+i
Charge
Chargeable vveight
CHP
c.i.f.
c.i.f.+c

 

c.i.f.+i

 

c.i.f landed

 

c.k.d.
Claims
c.o.d.
Collecting fee
Commodity rates
Conditions of contract
Consignee
Consignment
Consignor
Consolidator
Consular Invoice (C.I.)
c.o.s.
c.p.d.
CPT
CRF
c.t

 

Current rates
Customs broker
Customs clearance
Customs declaration
DAF
d.d.
DDP
DDU
dead freight
Delivering carrier
Delivery service
Demurrage
DEP
DES
DEQ
Dispatch money

 

d.i.c.
d.i.o
d/p

 

Emergency rates
e.t.a.
E.T.C.
Ex ship
EXW
f.a.c.

 

         
f.a.s.
F.C.A
F.C.R.

 

F.C.T.

 

f.o.a.
f.o.b.
Force majeure
f.o.t
f.t.

 

Gateway charges
General cargo rates
Goods
I.C.C.

 

Incoterms
in regular turn
Landing charges
L/C
Liner terms
Livraison en cale

 

L.S&D charges
L/T
Main port
M/R

 

n.o.p.
Offload
Open rates
o.w.h.
pd
p.m.
p.o.d.
Shipment
Subopen
Surcharge

 

terminal service
Thru B/L
Trace
u.c.
w/m

 

Always afloat (Daima yüzer durumda)
Against all risks (Tüm risklere karşı)
Hava konşimentosu
Varış hava limanı
Kalkış hava limanı
Hava konşimentosu
Her zaman yüzer durumda
Ante meridiem (Öğleden önce)
Meblağ
Approximate/y (Aşağı yukarı, yaklaşık)
Arrival (Varış saati)
Bili of Lading (Konşimento)
Rezervasyon
Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım yetersizliği durumunda kira sorununun hangi esaslara bağlı olarak çözüleceğini belirlemek için kullanılır.
Gemiyi boşaltmaya başlama
Broker (simsar)’ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
Bottom stowed (Ambarda istiflenmiş)
British Summer Time (ingiliz Yaz Saati)
Dökme yük (Bir ambalaj içinde olmayan yük, örn. kömür)
Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
Cırca (Tahminen)
Cash against documents (Vesaik mukabili)
Coüt, assurance, fret, c.i.f. (Malın bedeli, sigorta ve navlun)
Kargo, yük
Taşıma, nakliye
Taşıyıcı
Cash on delivery (Teslimde ödemeli)
Charges co/lect (Masraflar alıcıya ait)
Menşei şahadetnamesi
Cost and freight (Malın bedeli ve taşıma ücreti)
Cost and Insurance (Malın bedeli ve sigorta)
Masraf, harç, ücret
Ücrete tabi ağırlık CİF
Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
Malın bedeli, sigorta ve navlun
Cost, Insurance, freight and commision (Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil)
Cost, insurance, freight and commision and interest (Malın bedeli, sigorta, navlun ve  banka giderleri dahil)
Cost, insurance, freight, landed (Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil) City
Completely knocked down (Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen)
Şikayetler c/o : Çare of. (Vasıtasıyla)
Cash on Delivery (Teslimde ödemeli)
Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Sözleşme koşullan
Kendisine mal gönderilen
Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
Mal gönderen
lATA’ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevkeden kuruluş
Tasdikli fatura
Cash on shipment (Sevkiyat karşılığında peşin ödeme)
Charterer pays dues (Harçları kiralayan öder)
Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim
Mal bedeli ve navlun
Conference terms (Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşullan)
Cari fiyatlar
Gümrük komisyoncusu
Gümrükleme, gümrükten çekme
Gümrük beyannamesi
Sınırda teslim
Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
Pişmanlık navlunu
Varış limanına ulaşan malları alıcıya ulaştıran taşımacı
Teslimat servisi
Demoraj
Departure (Hareket saati)
Gemide teslim
Rıhtımda teslim
Dispeç ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenen ek ücret
Deadweight loading capasity (Geminin yük alma kapasitesi)
Dispatch loading only (Yanlız yüklemede ödenen dispeç ücreti)
Documents againstpayment (Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması)
Acil durumlarda konferans’a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
Estimated time of arrival (Geminin tahmini varış zamanı)
Expected to complete (Muhtemel iş bitirme süresi)
Gemiden teslim
işyerinde teslim
Fast as (she) can :Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak işin mümkün olduğunca hızlı yapılması
Free a/ongside ship (Gemi borsasında teslim fiyatı)
Taşıyıcıya teslim
Forwarding agent’s certificate of receipt (Taşıma komisyoncusunun tesellüm belgesi)
Forvvarding agent’s certificate of transport (Taşıma komisyoncusunun taşıma belgesi)
free on aircraft (Uçakta teslim)
free on board (Gemide teslim)
Mücbir sebep
Free on truck (Kamyonda teslim)
Ful! terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.)
Hava limanında yükün aktarılması için yapılan tüm masraflar
Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Emtia, mal Handling :Yükleme işlemleri
Institue cargo clauses (ingiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan bazı kalıp hükümler)
International commercial terms (Uluslararası ticari terimler)
Muntazam sırayla
Boşaltma masrafları
Letter of credit (Akreditif)
Düzenli hat koşulları
Bu şart sözleşmeye konulduğunda, alıcı mallan geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
Landing, storage and delivery charges (Boşaltma, depolama ve teslimat harçları)
Long ton (Büyük ton :1016.047 kg)
Ana liman
Mate’s receipt (Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
Not othervise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Boşaltılmış yük
Açık tarife
Ordinary vvorking hours (Normal çalışma saatleri)
paid (ödendi)
Post meridiem (Öğleden sonra)
Payment on delivery (Teslimde ödemeli)
Sevkiyat
Subject to being öpen (Açık olması koşuluyla)
Sürjarj (Liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
Şehir içi terminal servisi
Tek konşimento
Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
Olağan koşullar
Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)